Playstation Kiralama Sözleşmesi

BU SÖZLEŞME MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE GÜVENLİĞİ ESAS ALINARAK 4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİNİN MENFAATİ GÖZETİLEREK DÜZENLENMİŞTİR. SÖZLEŞMEDE AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE ALOPLAYSTATION – VEDAT SARI HER TÜRLÜ UYUŞMAZLIKTA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, GÜVENLİĞİ VE MENFAATİNİ GÖZETEREK ÇÖZÜME GİTMEYİ KABUL VE TAAHHÜT EDER.

MADDE-1) TARAFLAR

Bu sözleşme yukarıdaki adreste bulunan (KİRACI olarak anılacaktır) ile Vedat SARI www.konsoltayfasi.com (KİRALAYAN olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Bu sözleşme iki suret düzenlenerek taraflara verilmiştir. Bu sözleşme tarafların serbest iradeleri ile düzenlenerek her iki tarafa da verildiğinden, Kiracı okumadığından bahisle veya herhangi bir gerekçe ile bu sözleşmenin tümüne veya bir kısmına veya herhangi bir maddesi şart ve koşullarına itirazda bulunmayacağını ve sözleşmeyi tümüyle kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Tarafların bu sözleşmede belirtilenlerden başka özel şartları varsa 8 nci maddeye eklenerek yazılmak zorundadır. Yazılmamış şart, anlaşma, talep veya itirazlarını hukuki hiçbir zeminde davaya konu yapmayacağını taraflar kabul ve taahhüt eder.

MADDE-2) KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, KİRACI’nınKİRALAYAN’a ait www.konsoltayfasi.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve kiralama fiyatı belirtilen ürünün kiralanması ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması olup Kiracının talep ettiği ve Kiralayanın adresinde teslim edeceği Playstation4, Playstation5 vb. Oyun Konsolu ve satın alınan paketteki Controller/Gamepad, orijinal oyun veya oyunlar ile aksesuarlarının (MAKİNE olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen ücret karşılığı kiralanmasıdır.

MADDE-3) ÜCRET:

İşbu sözleşmenin bedeli, kira konusu Makinenin kiracıya teslim edildiği günden itibaren ……..(………….) gün için K.D.V. dahil …….(……………) TL.dır. Teslim tarihi (kira başlangıç tarihi) yukarıda tabloda, şekil ve şartı aşağıda maddelerde belirtilmiştir.

MADDE-4) MALIN TESLİMİ VE ÖDEME ŞEKLİ:

4.1.) Makine, işbu sözleşmenin taraflarca imzalamasıyla birlikte, kiralayanın kendi işyerinde veya elden veya kiracının yukarıdaki adresinde tam, sağlam, eksiksiz ve çalışır durumda teslim edilmiş, kiracı tarafından teslim alınmıştır.

4.2.) Ödeme makinenin kiracıya tesliminde peşin olarak yapılacaktır. Ancak peşin yapılmayan kiralamalarda ödemenin ne zaman yapılacağı belirlenmelidir. Buna göre vadesinde ödenmeyen kira alacaklarına hiçbir ihtara gerek olmadan aylık %20 gecikme bedeli ilave edilerek tahsil edileceği hususunu kiracı taraf peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.3.) Kira başlama saati 15:00, bitiş saati 13:00 dır. Kiracı Makine’yi iade edeceği saati bilerek teslim aldığından hangi sebeple olursa olsun daha geç aldığı makineyi saat 13:00 da iade etmek zorundadır. Kiracı Makine’yi geç aldığından bahisle geç iade edemez. Temerrüde düşmesi durumunda günlük kira bedelini yasal faiziyle birlikte ödemeyi kabul eder.

4.4.) KİRACI, www.konsoltayfasi.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, kiralama fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.5.) Sözleşme konusu ürün, KİRACI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden KİRALAYAN sorumlu tutulamaz.

4.6.) KİRALAYAN, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz siparişte belirtilen niteliklere uygun ve kullanıma hazır olarak teslim edilmesinde sorumludur.

4.7.) Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının KİRALAYAN’a ulaştırılmış olması ve bedelinin KİRACI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, KİRALAYAN ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE-5) SÖZLEŞMENİN ORTADAN KALKMASI VE FESHİ:

Sözleşme ancak aşağıdaki şartların oluşması hallerinde sona erer.

5.1.) Kiracının bu sözleşmeye uygun olarak tüm kira bedellerini ödeyerek makineyi kiralayana teslim aldığı gibi sağlam ve eksiksiz olarak kiralayanın işyerinde veya elden veya kiracının yukarıdaki adresinde iadesi ile sona erer.

5.2.) Ancak 5.1 nci maddedeki iade işlemi hangi sebeple olursa olsun gerçekleşmez ise bu sözleşme: Kiracının, makinenin satış ücreti olan Playstation4 için 9.000 TL.(Altıbin)’yi, Playstation5 için 22.000 TL.(Onbeşbin)’yi ve geç teslim edilen gün sayısı kadar kira bedeli ile faizleri ve icra takip giderleriyle beraber avukatlık ücretleri giderlerini peşin olarak ödemesi halinde sona erer.

5.3.) Kiracı hiçbir şart veya hak veya gerekçe ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edemeyeceği gibi fesih, iptal veya hükümsüzlük talebinde bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşme Kiralayanın Rızası ve Oluru olmaksızın ortadan kalkmaz.

MADDE-6) KİRA MÜDDETİ:

Kira müddeti 3 ncü maddede belirtilen süredir. Ancak kiracı makineyi süre bitiminde aldığı gibi teslim etmez ise teslim edene kadar geçen gün sayısının veya kiracının kusurundan dolayı meydana gelen hasar nedeniyle Makinenin tamirde geçen gün sayısının bu sözleşmenin 5 nci maddesinde belirtilen şartlar yerine getirilene kadar Kira Müddetine eklenerek devam edeceğini kabul eder. Kiracı makineyi bu süre zarfında kullanmadığından bahisle, kira bedeli ödemekten kaçınamaz. Kiracı, Aşağıdaki Teminat Senedini sadece Oyun Konsolu bedeli olarak imza ettiğini, kira bedelini kapsamadığını, geciken kira bedeli ile diğer giderleri sözleşmede belirtilen şekilde ayrıca ödemeyi taahhüt eder.

MADDE-7) TEMERRÜT HÜKÜMLERİ:

7.1.) Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108 nci maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

7.2.) Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinin son fıkrası gereğince KİRALAYAN www.konsoltayfasi.com sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, www.konsoltayfasi.com sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

7.3.) www.konsoltayfasi.com ‘un işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, Bu tip durumlarda KİRACI, www.konsoltayfasi.com‘un hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. KİRACI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.

MADDE-8) ÖZEL HÜKÜMLER:

8.1.) Teslimat kurye yada firma çalışanları aracılığı ile Kiracının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi KİRALAYAN edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kuryede beklemiş olması ve/veya kargonun KİRALAYAN’a geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de KİRACI’ya aittir.

8.2.) Kurye ücreti : Uzaklık mesafesine göre farklılık gösterebileceği gibi maksimum 30 TL. olup, kurye fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenecektir. Kurye ücreti Ürün bedeline dahil edildiğinden Sipariş Tutarının iadesi durumunda kurye ücreti tahsil edilerek kalan bakiye iade edilecektir.

8.3.) Özel şart olarak (…………………….) kabul edilmiş olup iş bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda kiralama yapılan İl İcra daireleri ile …………. Mahkemeleri yetkilidir.